2023
14-15 oktober
Menu

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van de bvba Freedom-Impex met betrekking tot verrichtingen via de website www.salondurhum.be.

De consument heeft het recht om de verkoper mee te delen dat hij van zijn aankoop afziet, zonder enige schadevergoeding of verklaring verschuldigd te zijn, binnen een termijn van zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van de reservering van de toegangstickets en/of van de bestelde producten. Dit geldt echter niet voor de op verzoek van de klant geïndividualiseerde producten. Opgelet: de kosten van betaling (kredietkaarten, bancontact,) worden niet terugbetaald door Freedom-Impex om deze kosten te dekken.  Opgelet 2: van zodra het pakje verzonden is, is deze herroepingstermijn niet meer mogelijk. 

 

Preambule

OM ONDERHAVIGE WEBSITE TE BEZOEKEN MOET U MINIMAAL 18 JAAR OUD ZIJN.
INDIEN U NIET AAN DEZE VOORWAARDE VOLDOET, VERZOEKEN WIJ U VRIENDELIJK DE WEBSITE AF TE SLUITEN.

Onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden worden afgesloten tussen:

Freedom-Impex bvba, Rue des Eglantines 10 te 4801 Stembert (België)
BTW: BE0823090926
Telefoon: +32 (0)492 27.62.60
Fax: +32(0)87 22.84.18
E-mail: info@freedom-impex.com

hierna "Freedom-Impex" genoemd,

En anderzijds al wie een aankoop wenst uit te voeren of uitvoert via de online reserverings website www.salondurhum.be.

hierna de "Klanten" of de "Klant" ten persoonlijke titel genoemd.

Freedom-Impex en de Klanten worden hierna samen de "Partijen" genoemd.

Voorwerp

Het is de bedoeling van onderhavige verkoopvoorwaarden de modaliteiten vast te leggen van de relaties tussen Freedom-Impex en zijn Klanten; van de reservering tot de levering, over het gebruik van de door Freedom-Impex ter beschikking gestelde diensten en de betalingen. De voorwaarden regelen alle benodigde stappen met betrekking tot de reservering en de opvolging van de reservering tussen de Partijen.

Toepassingsgebied

Onderhavige voorwaarden regelen de reservering van de toegangstickets en van de andere producten die op het ogenblik van het reserveren door de Klant op de website beschikbaar zijn.

Ze zijn van toepassing op alle reserveringswijzen die door Freedom-Impex via www.salondurhum.be ter beschikking worden gesteld.

Bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten

De Klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.

Aanvaarding van de Voorwaarden door de Klant

Onderhavige voorwaarden kunnen rechtstreeks vanaf de website worden gelezen. Op eenvoudig verzoek van de Klant kunnen onderhavige voorwaarden hem of haar ook via email, per fax of via de post worden toegestuurd.

Het feit dat de Klant, voordat hij zijn reservering bevestigt, het vakje "Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en aanvaard ze" aanvinkt, houdt meteen de uitdrukkelijke aanvaarding in van de onderhavige voorwaarden, zonder enige beperking, noch voorbehoud. Door deze handeling erkent de Klant onderhavige voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en deze te aanvaarden.

Prijs

Alle prijzen van producten staan vermeld in euro.
Veranderingen van het toe te passen tarief kunnen op de prijzen van de Producten worden doorberekend na de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief.

Alle prijzen worden opgegeven onder voorbehoud van evidente typografische fouten.

De prijs die van toepassing is, is de prijs aangegeven op de website op de datum waarop de reservering van de Klant wordt geregistreerd, in de mate dat de effectieve betaling van die reservering plaatsvindt binnen een termijn van vierentwintig uur na validatie van de reservering.

Reservering

De Klant boekt zijn reservering op de website.

In ieder geval dient de identificatie van de Klant, die het mogelijk maakt om de reservering op te slaan, ten minste volgende informatie, waarvan de Klant de correctheid en authenticiteit garandeert, te bevatten:

  • Alle informatie die over het algemeen wordt gevraagd bij een online aanmelding en reservering;
  • De Klant dient de geselecteerde toegangstickets duidelijk te identificeren aan de hand van de op de website vermelde referenties en deze na te kijken alvorens de reservering te bevestigen. Indien er voor bepaalde producten opties beschikbaar zijn, verschijnen de overeenkomstige en eenduidige referenties op het scherm, zodra die opties worden geselecteerd;
  • De Klant dient ook de gewenste aantallen te vermelden;
  • Tevens dient de Klant alle voor de levering benodigde informatie duidelijk op te geven en te controleren. Dat alles heeft inzonderheid betrekking op het precieze leveringsadres wanneer ervoor wordt geopteerd om de toegangstickets en/of producten via aangetekend schrijven te versturen.

Bevestiging van de reservering

Ter bevestiging van de reservering wordt er automatisch een e-mail naar de Klant gestuurd, onder voorbehoud dat het op het inschrijvingsformulier vermelde e-mailadres geen fouten bevat. Die mail wordt ter informatie en als referentie voor contacten in de toekomst verstuurd; de Klant dient de e-mail dan ook bij te houden. Ook Freedom-Impex houdt een elektronische kopie bij van de documenten met betrekking tot de reservering van de Klant.

Betaalmiddelen

De Klant betaalt zijn reservering via volgende bankrekening: IBAN BE95 1325 3804 1358
SWIFT/BIC BNAGBEBB op naam van Freedom-Impex

De Klant garandeert Freedom-Impex dat hij over de nodige toelatingen beschikt om gebruik te maken van dit betaalmiddel.

Betaaldatum

De Klant betaalt zijn reservering zo snel mogelijk. De reservering is slechts definitief aanvaard na ontvangst van het met de reservering overeenstemmende bedrag.

Validatie van de reservering

Freedom-Impex stuurt de Klant een bevestigingse-mail zodra de rekening van Freedom-Impex met het bedrag van de reservering werd gecrediteerd.

De levering van de toegangstickets gebeurt enkel op verzoek van de Klant via aangetekend schrijven tegen de prijs vermeld op het reserveringsformulier of door afhaling ter plekke op de dag van het evenement.

Responsabilisering 

Uit voorzorg staat Freedom-Impex een verantwoordelijke benadering van de consumptie voor vanwege:

  • De exposanten:

Alle aanwezige merken moeten onder de best mogelijke omstandigheden kunnen worden gewaardeerd. Daarom willen we ook, in de mate van het mogelijke, de degustatie per merk beperken.

  • Het publiek:

Alle bezoekers moeten ten volle kunnen genieten van het evenement en op een verantwoordelijke wijze de producten proeven. Overal staan spuwbakken ter beschikking van de gasten. De degustatie wordt beperkt tot 2 cl en de whisky's worden aangeboden in glazen die het mogelijk maken om de whisky in al zijn aspecten te proeven.

Persoonlijke gegevens

Klanten weten en zijn er zich van bewust dat het internet geen volledig veilige medium is en dat dientengevolge een sluitende garantie met betrekking tot het respect van hun privacy niet kan worden gewaarborgd, met uitzondering van bepaalde beveiligde delen van de website die op die manier ook zijn aangeduid.

Freedom-Impex doet al het nodige om de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in zijn meest recente versie na te leven.

Enkel de persoonsgegevens die de Klanten vrijwillig meedelen worden geregistreerd en opgeslagen in de bestanden van Freedom-Impex en kunnen voor promotiedoeleinden van Freedom-Impex worden gebruikt. Ter zake stelt Freedom-Impex de Klant of de bezoeker, op het ogenblik van de inschrijving of de reservering of in het kader van een andere specifieke verrichting, voor om zich in te schrijven op een informatiebrief of om promotieaanbiedingen te ontvangen en/of om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige “promoties”. De Klant kan zijn abonnement op ieder moment via de website www.whisky-live.be aanpassen en zijn wens kenbaar maken om niet langer dergelijke informatie te ontvangen.

Om veiligheidredenen of om het aantal bezoekers van de website te kunnen evalueren, registreert Freedom-Impex automatisch volgende gegevens: datum en uur van bezoek aan de website, IP-adres, geraadpleegde pagina’s, gebruikte browser en land van herkomst.

Geen enkel gegeven van de Klant wordt geregistreerd, noch overgemaakt aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden waarbij onder geen enkel beding afbreuk wordt gedaan aan wat hierboven werd uiteengezet.

Het staat de gebruikers vrij om op ieder moment toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, deze te laten verbeteren of te verwijderen uit de bestanden van Freedom-Impex. Daartoe dienen de betrokkenen zich te richten tot het bovenvermelde adres.

Intellectuele eigendom 

Alle elementen, zowel visuele als geluidselementen, van de website, met inbegrip van de gebruikte onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht. Ze zijn de exclusieve eigendom van Freedom-Impex.

Alle hyperlinks naar de website, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken van het type “framing”, “deep-linking”, of “in-linelinking”, zijn ten strengste verboden.

Volledigheid van de Voorwaarden

Veranderingen in de wetgeving, de regelgeving of een rechterlijke beslissing, die een of meerdere clausules uit deze Algemene verkoopvoorwaarden nietig zouden verklaren, doen geen afbreuk aan de geldigheid van de onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel. Een dergelijke wijziging of vaststelling geeft de Klant in geen geval de toestemming om deze Algemene verkoopvoorwaarden niet in acht te nemen.

Wanneer deze of gene voorwaarde niet uitdrukkelijk zou zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan dat deze onderworpen is aan de geldende gebruiken op het gebied van postorderverkoop door ondernemingen met maatschappelijke zetel in België.

Duur en toepassing

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die via de website www.salondurhum.be of door enig ander middel bij de vennootschap Freedom-Impex worden uitgevoerd.

Onderhavige voorwaarden kunnen op ieder moment door Freedom-Impex worden gewijzigd. De geldende voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop de reservering wordt geregistreerd.

Rechtsgebied en toepasselijk recht 

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen www.whisky-live.be en de gebruikers zijn onderworpen aan het Belgisch recht en eventuele geschillen waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Verviers.

ONTBINDENDE CLAUSULE

DE ORGANISATOR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEVALLEN VAN OVERMACHT DIE HEM ERTOE VERPLICHTEN HET AANTAL DEELNEMERS AAN ZIJN ORGANISATIE TE ANNULEREN, UIT TE STELLEN OF TE BEPERKEN, ONGEACHT OF DEZE ANNULERING, DIT UITSTEL OF DEZE BEPERKING TE WIJTEN IS AAN SANITAIRE, KLIMATOLOGISCHE, ECONOMISCHE, POLITIEKE OF SOCIALE SITUATIES, OP LOKAAL, NATIONAAL OF INTERNATIONAAL NIVEAU, WAAROP HIJ GEEN INVLOED HEEFT, EN DIE HET HEM ONMOGELIJK MAKEN ZIJN ORGANISATORISCHE VERPLICHTINGEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK NA TE KOMEN.

IN IEDER GEVAL KAN ALLEEN HET BEDRAG VAN HET TOEGANGSBEWIJS WORDEN TERUGBETAALD OF KAN DE GELDIGHEIDSDUUR ERVAN WORDEN VERLENGD IN GEVAL VAN OVERMACHT VAN DE ORGANISATOR, ZONDER DAT DEZE HIERVOOR AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD.

Bovenkant pagina Bovenkant pagina